କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ସିପି ଗୁରନାନି
ଭିଜି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ରାଧା ବସୁ
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ହରିଶ ଆହୁଜା
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2020 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ