କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ଭିଜି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ
ରାଧା ବସୁ
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ସିପି ଗୁରନାନି
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ହରିଶ ଆହୁଜା
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2020 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ