କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ
ରାଧା ବସୁ
ସିପି ଗୁରନାନି
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ହରିଶ ଆହୁଜା
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2021 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ