କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ସିପି ଗୁରନାନି
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ରାଧା ବସୁ
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ହରିଶ ଆହୁଜା
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2022 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ