କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ସିପି ଗୁରନାନି
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ହରିଶ ଆହୁଜା
ରାଧା ବସୁ

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2023 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ