କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ହରିଶ ଆହୁଜା
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ରାଧା ବସୁ
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ସିପି ଗୁରନାନି
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2023 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ