କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ସିପି ଗୁରନାନି
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ରାଧା ବସୁ
ହରିଶ ଆହୁଜା
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2022 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ