କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ସିପି ଗୁରନାନି
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ରାଧା ବସୁ
ହରିଶ ଆହୁଜା
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2021 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ