କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ସିପି ଗୁରନାନି
ହରିଶ ଆହୁଜା
ରାଧା ବସୁ
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2021 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ