କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ହରିଶ ଆହୁଜା
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ରାଧା ବସୁ
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ସିପି ଗୁରନାନି
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2023 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ