କ’ଣ କୁହନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା

ମିଲଟନ ଆମବ୍ରୋସ ଜନ
ରାଜା ଏମ ଶାନ୍ମୁଘମ
ଭରଗୀଜ ଚେରିଆନ
ମାସୁଦ ହୁସେନୀ
ଭିଜି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ
ସୁଧୀର ଢିଙ୍ଗରା
ହରିଶ ଆହୁଜା
ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ
ସିପି ଗୁରନାନି
ଟି ଭି ନରେନ୍ଦ୍ରନ
ରାଧା ବସୁ

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2020 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ